W drodze ku marzeniom …


30.05.2014 | kategoria: Marketing MLM, polecane

CaliNEWS-czerwiec2014-zarzyccyPołączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces. – Henry Ford

Kilka dni temu nasza firma CaliVita zwróciła się do nas z prośbą o wywiad i przesłanie zdjęcia do CaliNEWS. Wywiad ukaże się już w czerwcowym numerze magazynu. Oto jak w naszym wspólnym imieniu miałam przyjemność odpowiedzieć na zadane pytania.

Dlaczego ze wszystkich możliwych sposobów na biznes zdecydowaliście się właśnie na Network marketing?

Po studiach podjęliśmy pracę w tzw. budżetówce jako nauczyciele muzyki. W naszej profesji popyt na lekcje prywatne gry na instrumentach klawiszowych był dość spory, więc nie narzekaliśmy na brak zainteresowania i pieniędzy. Okazało się, iż nasze prywatne dochody były wtedy kilkakrotnie wyższe od podstawowych poborów otrzymywanych z pracy w szkole. To dało nam do myślenia. Zastanawialiśmy się dlaczego tak nisko jesteśmy opłacani jako nauczyciele, a z prywatnych lekcji mamy kilkakrotnie większe zarobki niż z pensji, poświęcając na nie znacznie mniej czasu w tygodniu. Aby zarobić na budowę domu, pracowaliśmy dalej w ten sposób aż do czasu, kiedy to w 1992 roku pokazano nam pierwszy plan marketingowy jednej z wchodzących wówczas do Polski firm działających na zasadzie Network Marketingu.
Od razu podjęliśmy z nią współpracę godząc pracę w szkole i nasze lekcje prywatne. To nie było łatwe, gdyż doba dla każdego z nas ma tylko 24 godziny, a my mieliśmy już dwójkę dzieci, na których wychowanie zupełnie zabrakło nam czasu. Stanęliśmy więc w „szpagacie” między zrezygnowaniem z jednych zajęć i postawieniem na nowy biznes. Przez wiele lat nie było nam lekko, raz było lepiej to znów gorzej, do czasu aż w 1998 roku poznaliśmy firmę CaliVita.

Renata Zarzycka i Piotr Zarzycki

Renata Zarzycka i Piotr Zarzycki

Czy zmieniliście się od czasu rozpoczęcia współpracy z CaliVita®? Co zmieniło się w Twoim życiu od momentu rozpoczęcia współpracy z CaliVita®?

Tak, w ciągu 16 lat współpracy z CaliVita każdy a nas bardzo się zmienił. Od momentu podjęcia współpracy z CaliVita po około roku czasu, będąc już na poziomie Menedżerskim, zaczęliśmy stopniowo odczuwać znaczną poprawę naszej sytuacji finansowej. Zawsze wierzyliśmy w to co usłyszeliśmy na pierwszym planie marketingu i co zrobiło na nas największe wrażenie. To była informacja, która mówiła, że dzięki systemowi pracy w branży MLM, możemy mieć kiedyś nie tylko dużo pieniędzy, ale i czasu dla siebie i rodziny, którego wciąż nam brakowało. Dzięki temu założeniu spełniło się wiele naszych marzeń, a my wraz z dziećmi odbyliśmy wiele podróży, w tym do krajów na innych kontynentach.

Każdego roku organizujecie szereg ważnych wydarzeń wraz ze swoim zespołem. Jak myślicie, w czym tkwi Wasz sekret sukcesu?

Sądzimy, że sekret naszego sukcesu tkwił w tym, że zawsze działaliśmy razem i chętnie, samodzielnie dokształcaliśmy się, Przeczytaliśmy wiele książek z zakresu marketingu, psychologii oraz żywienia i zdrowia. Odbyliśmy wiele szkoleń z różnego zakresu m.in. psychologii osobowości oraz marketingu, zdrowia i wellness, których byliśmy uczestnikami. Dzięki temu samodzielnie realizowaliśmy setki domowych spotkań informacyjnych na temat produktów naszej firmy i jej systemu wynagrodzeń. Posiadając wielotysięczną grupę Klubowiczów i setki liderów, organizowaliśmy dla nich własne szkolenia, na których biliśmy prelegentami lub zapraszaliśmy specjalistów z wybranej branży.

DSC_7105ss75

Gdzie widzicie siebie za 5-10 lat?

Nasze czasy tak bardzo się zmieniają, że trudno powiedzieć, co będzie za 5 czy 10 lat. Wiemy, że aby radzić sobie w życiu, trzeba wciąż zdobywać doświadczenie i nowe kwalifikacje, korzystać z wielu szkoleń w różnym zakresie i analizować rynek konkurencji. Trudno dziś przewidzieć tak odległy okres czasu.

Jaka jest najważniejsza rzecz, której chcecie nauczyć nowych partnerów biznesowych? Co konieczne powinni zrozumieć i nauczyć się na początku swojej działalności?

Henry Ford mawiał, że „Firma, która zajmuje się wyłącznie zarabianiem pieniędzy, to kiepska firma”, stąd samokształcenie jest wciąż bardzo ważne dla każdego z nas. Słowa Forda wykraczają po za działanie w samej firmie jako takiej, ale dotykają każdej dziedziny życia, np. instytucji małżeństwa. Często w wirze życia, zapominamy o tym, że zarabianie pieniędzy nie jest celem samym w sobie, a w życiu są znacznie cenniejsze wartości jak przyjaźń, miłość i cieszenie się tym co mamy. Często oślepieni swoim sukcesem, niepokorni i zadufani w sobie biznesmeni, pędząc po kolejne sukcesy zapominamy o tym, co jest tak faktycznie najważniejsze w życiu do tego, aby człowiek był szczęśliwy i w pełni spełniony.

Życzymy wszystkim wielu sukcesów tych zawodowych oraz w życiu osobistym
Renata i Piotr Zarzyccy
Publikacje-Zarzyccy.pl

Piotr Zarzycki Renata Zarzycka

Renata Zarzycka i Piotr Zarzycki

 

“Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.” – Henry Ford

Why out of all possible ways to do business you have gone for Network Marketing?

After graduating from university we took up work in the public sector as music teachers. In our profession the demand for private key instrument playing lessons was quite big so we could not complain about the lack of interest or money. It turned out then that our private income was a few times higher than our regular salary received from work in the school. That made us think. We wondered why we were paid so poorly as teachers and from private lessons we had several times higher income than from the basic salary though we devoted on the lessons much less time a week. We worked on that way to afford a house until 1992 when we were shown the first marketing plan of one of Network Marketing companies then entering the Polish market. We started cooperating with it right away, combining the work in the school and our private lessons. It was not easy as day and night is only 24 hours and we already had two children for whom we had not much time. So we were doing “the split” and had to decide to resign from lessons and focus on the new business. It was not easy for many years. Sometimes it was better, another time it was worse, until 1998 when we met CaliVita®.

 

Have you changed since you started cooperating with CaliVita®? What has changed in your life since then?

Yes, the 16-year-cooperation with CaliVita® has changed each of us a lot. Since starting our cooperation with CaliVita®, after one year, at the managerial level, we have gradually started feeling improvement in our financial situation. We have always believed in what we heard on the first presentation of the marketing plan and which impressed us most. It was the information that thanks to the work system in the MLM business, we may have not only much money but also much time for ourselves and our families, we lacked so much. Thanks to that assumption a lot of our dreams have come true and we have made many trips with our children, including to countries on other continents.

 

You and your team hold several important events each year. What is the secret of your success in your opinion?

We think that the secret of our success is that we have always worked together and have been willing to improve our skills by ourselves. We have read many books about marketing, psychology, nutrition and health. We have participated in many various courses, mainly on psychology of personality, marketing, health and wellness. Thanks to that, we have arranged hundreds of home informational meetings concerning the products of our company and its system of remuneration. Having thousands of club members and hundreds of leaders we have held training for them acting as lectures or inviting specialists in a given field.

 

What is the most important thing you want to teach new business partners? What should they understand and learn at the beginning of their business.

Henry Ford said that “A business that makes nothing but money is poor business”, therefore, self-education is still very important for each of us. The Ford’s saying goes beyond business activities as such but it touches upon each field of life, e.g. the institution of marriage. Frequently, in the whirl of life, we forget that making money is not the aim in itself and there are much more precious values in life such as friendship, love and the ability to enjoy what we have. Often, blinded by their own success, undefeated and self-righteous businessmen seeking for subsequent successes forget about what is most important in life – to be happy and fully fulfilled.

We wish everyone many professional and personal successes.

Renata Zarzycka and Piotr Zarzycki (DGPM)

Renata Zarzycka i Piotr Zarzycki

Renata Zarzycka i Piotr Zarzycki

 

Podziel się:
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Wykop
 • Gadu-Gadu Live
 • Śledzik
 • Blip
 • Flaker
 • Yam
 • Google Buzz
 • Blogger.com
 • Google Bookmarks
 • Kciuk.pl
 • Pinger
 • Live
 • Tumblr
 • email
 • Drukuj